lokcija Novog Doma zdravlja

Lokacijski uslovi – Novi Dom zdravlja u Borči

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda 23. februara 2018. izdao je lokacijske uslove za izgradnju objekta Zdravstvene stanice u Borči. Postupajući po zahtevu Grada Beograda izdati su lokacijski uslovi za izgradnju na katastarskoj parceli 12618 KO Borča.

Katastarska parcela br. 12618 KO Borča, površine je 2802m2. Ukupna bruto površina izgradnje je 6946,50m2, od čega nadzemno 5586,50m2.

Деца су украс света - Буди хуман

U dokumentu koji smo imali na uvid detaljno su opisani uslovi i pravila građenja budućeg objekta.

Jasno je naznačena parcela izgradnje kao i detalji o samomom objektu, pristupnoj saobraćajnici, parkiranju, ograđivanju, ozelenjavanju površina, priključenju na postojeću elektro, vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, mere zaštite kao i posebni i ograničavajući uslovi.

Ovom prilikom prenosimo vam pojedinosti iz ovog dokumenta:

Pravila građenja iz plana

Spratnost objekata primarne zdravstvene zaštite je P+1 do P+2, maksimalno P+4.
Maksimalni indeks zauzetosti parcele objektom primarne zdravstvene zaštite iznosi 70%. Maksimalni indeks zauzetosti parcele podzemnim etažama može biti 70%.

Predmetna parcela izlazi na postojeću ulicu Koste Manojlovića, kao i na novoplaniranu saobraćajnicu. Glavni pešački pristup objektu je projaktovan ka novoplaniranoj saobraćajnici. Sa postojeće ulice Koste Manojlovića planiran je sporedni pešački ulaz i kolski ulaz.

Parkiranje

Parkiranje obezbediti na pripadajućoj parceli u okviru objekta ili na otvorenim parking površinama. U skladu sa prostornim mogućnostima. Poželjno je izvršiti zasenu parking prostora visokim negovanim lišćarskim sadnicama.

Ograđivanje

Dozvoljeno je ograđivanje kompleksa, s tim da ograda prema ulici treba da bude transparentna.

Oblikovanje

Pri izgradnji objekata primarne zdravstvene zaštite, potrebno je primenjivati savremena arhitektonska rešenja koja treba da su u skladu sa njegovom funkcijom i neposrednim okruženjem.

Ozelenjavanje površina

Minimalni procenat ozelenjenih površina u okviru kompleksa iznosi 30% u direktnom kontaktu sa tlom. Zelene površine u okviru kompleksa ustanova primarne medicinske zaštite imaju primarno higijensku i estetsku funkciju, ali i važan psihološki značaj. Obodom kompleksa, a neposredno uz saobraćajnice, treba formirati zeleni zaštitni pojas drveća i šiblja radi zaštite od prašine i buke. U cilju redukcije zagađenosti vazduha, treba koristiti biljke sa određenim sanitarnim delovanjem kao što su fitoncidne, baktericidne i medonosne biljke (smrča, bor, lipa, jasmin, magnolija i dr.).

Uslovi za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu

Vodovod

Iskoristiće se posteojeća vodovodna mreža u ulici Koste Manojlovića ali i izgraditi nova.

U skladu sa Idejnim rešenjem predvideti priključenje Zdravstvene stanice na buduću vodovodnu mrežu u planiranoj saobraćajnici. Da bi se objekat Zdravstvene stanice priključio na gradski vodovod, potrebno je projektovati i izgraditi nedostajuću vodovodnu mrežu minimalnog prečnika Ø150mm u planiranoj saobraćajnici.

Realizacija priključka će biti moguća kada se projektovana vodovodna mreža (nedostajuća i rekonstruisana) izvede i Projekat izvedenog stanja preda JKP „BVK“.

Kanalizacija

Idejnim rešenjem predviđen je priključak prečnika Ø160mm na postojeću kanalizacionu mrežu opšteg sistema, prečnika Ø250mm u ulici Koste Manojlovića, sa k.p.4525/1, KO Borča.

Elektro mreža

Za priključenje objekta na DSEE potrebno je izgraditi adekvatnu elektrodistributivnu mrežu. Uslov za dobijanje Građevinske dozvole za predmetni objekat je zaključenje ugovora o nedostajućoj infrastrukturi sa JKP “Beogradske elektrane“, a svemu prema uslovima JKP „Beogradske elektrane“.

Mere zaštite

Objekat mora biti realizovan prema odgovarajućim tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima shodno Zakonu o zaštiti od požara.

Posebni uslovi

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima i rudarstvu. Za svaki planirani objekat neophodno je izvesti detaljna geološka istraživanja koja će tačno definisati dubinu i način fundiranja objekta kao i kotu nasipanja i uređenja terena.

Kako na predmetnom prostoru postoje zančajne količine hidrogeotermalne vode treba razmotriti mogućnost korišćenja ovog vida obnovljive energije.

Objekat mora biti projektovan u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada

Uslovi za neometano kretanje hendikepiranih lica

Projektna dokumentacija mora biti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objektata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama

Javno osvetljenje

U slučaju da se novoprojektovana instalacija javnog osvetljenja ili jedan njen deo, priključuje na mrežu javnog osvetljenja, postupiti prema tehničkim uslovima za projektovanje instalacija dobjenim od strane JKP „Javno osvetljenje Beograd“.

Saobraćaj

Saobraćajno rešenje za predmetnu lokaciju projektovati u skladu sa dobijenim uslovima Sekretarijata za saobraćaj.

Ograničavajući uslovi

Investitor je u obavezi da uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi i sve ostale ugovore za priključenja na postojeće i za izgradnju nedostajuće infrastrukture..

Odgovorni projektant dužan je da Projekat za građevinsku dozvolu izradi po članu 135. Zakona o planiranju i izgradnji, uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i važećim normativima i pravilnicima i svim ostalim delovima sadržanim u lokacijskim uslovima.

Lokacijski uslovi važe 12 meseci od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnet zahtev.

Претходни текстDrugi Uskršnji karneval na Paliluli
Следећи текстPonovo ispričan Šekspirov Magbet

НАПИШИ КОМЕНТАР

Молимо унесите свој коментар!
Овде унеси своје име

four × one =